Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.

 

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí , ve smyslu zákona č. 8/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ”), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

I.  Název a sídlo
Název Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z.s. (dále jen “SPPH”).
Sídlem Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s. je: Bělehradská 7/13, 140 16 Praha 4.

II. Statut spolku SPPH
Spolek  SPPH je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. NOZ a jako takový je nezávislý a samosprávný svazek  členů, kteří se  v něm spolčují  dobrovolně a na základě společného zájmu. SPPH zároveň deklaruje,  že  není vládní organizací, jako celek nemá žádnou politickou  příslušnost. SPPH je  neziskovou organizací.  Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

III. Stanovy
Vnitřní organizace SPPH, práva a povinnosti členů i volených představitelů statutárních orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SPPH.

IV. Cíle a zájmy SPPH
SPPH  spolčuje pacienty  s plicní hypertenzí na základě jejich svobodné vůle, stejně jako  ostatní občany, kteří  projeví    zájem o členství  v SPPH a o problematiku  týkající se plicní hypertenze, která je předmětem  zájmu  SPPH. Plicní hypertenze  zahrnuje  širokou  skupinu  onemocnění, z nichž   vzácnou   chorobu představuje plicní arteriální hypertenze charakterizovaná nejen vzácným výskytem, ale postižením  zejména mladých jedinců, chronicitou,  obtížnou kurabilitou  a  nákladnou  léčbou s nepříznivou prognózou.
SPPH je členem evropské asociace  pro plicní hypertenzi (PHA Europe) a je členem České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO).
SPPH vytváří prostor  pro vzájemná setkávání  pacientů s plicní hypertenzí s jejich rodinnými příslušníky,  známými, přáteli, zdravotníky ( lékaři i nelékaři) a  dalšími zájemci o  problematiku plicní hypertenze.
SPPH organizuje odborné semináře o plicní hypertenzi  s cílem  zvýšení povědomí, zlepšení informovanosti  laické  i  zdravotnické veřejnosti a popularizace této méně známé choroby.
SPPH usiluje  o  úzkou  spolupráci s praktickými  a  odbornými lékaři, specialisty, jejichž pacienty bývají pacienti s plicní hypertenzí.
SPPH spolupracuje  s institucemi  poskytujícími  ošetřovatelskou  a pečovatelskou službu, aby tak usnadnil  komplexní péči o nemocné s plicní hypertenzí.
SPPH zajišťuje pacientům s plicní hypertenzí poradenskou  službu nejen   na odborné  bázi, ale také zprostředkovává  poradenství  v oblasti sociální  a právní.
SPPH zastupuje pacienty s plicní hypertenzí ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty jako jejich reprezentant. SPPH spolupracuje s obdobnými pacientskými organizacemi   v zahraničí.
SPPH  si na základě čl. IV. bodů 4. a 5.  klade za cíl  vylepšit  úroveň  diagnostiky plicní hypertenze, urychlit  vyšetřovací proces a konečnou  diagnostiku cílit do specializovaných center pro plicní hypertenzi, s nimiž úzce komunikuje.
SPPH, v rámci svých pravomocí ,  podporuje moderní léčebné programy a metody určené pro  tyto pacienty, případně se spolupodílí na zavedení nových léčiv a léčebných  metod do České republiky.
SPPH podporuje výzkum  plicní hypertenze v České republice.

V. Hlavní činnosti
SPPH vykonává hlavní činnosti za účelem ochrany a dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
Hlavní činnost SPPH může být financována z členských příspěvků, grantů a darů a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije SPPH tyto příjmy výhradně k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
SPPH  provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
organizuje a realizuje projekty na podporu pacientů  s plicní hypertenzí (rekondiční pobyty, víkendová setkání);
pořádá semináře, konference, přednášky, reprezentuje SPPH na  odborných akcích (Kardiologický kongres)  a participuje na podpoře pacientů na mezinárodní úrovni (GAM – General Annual Meeting PHAE);
zabezpečuje informovanost členů SPPH;
provozuje internetový portál, který přispívá  ke zlepšení povědomí o plicní hypertenzi,  informuje  o dění   ve spolku a jeho aktivitách, umožňuje vzájemnou  výměnu zkušeností  nemocných i jejich příbuzných;
vydává publikace za účelem zlepšení povědomí a osvěty.

VI. Vedlejší činnosti 
Jelikož provozování hlavní činnosti spolku nezbytně generuje  náklady, může SPPH vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší. Zisk z těchto činností SPPH používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII. Členství
Členství v SPPH je dobrovolné.

Členem SPPH může být: 
fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti
fyzická osoba mladší 18 let za předpokladu, že je  v SPPH zastoupena zákonným zástupcem. Za nezletilého člena  hlasuje  zákonný zástupce. Po dosažení věku 18 let se fyzická osoba může stát  dle svého uvážení  řádným členem s hlasovacím právem.
Zájemce o členství vyplní písemnou či elektronickou přihlášku, které  lze získat v sídle spolku nebo na internetových stránkách.
O přijetí do SPPH a vzniku členství rozhoduje rada SPPH.
Fyzická osoba se stává členem SPPH ke dni rozhodnutí rady SPPH o přijetí její žádosti o členství.
SPPH má právo žádost o členství odmítnout, v případě, kdy přijetí žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání SPPH.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Členství zaniká následujícími způsoby:
úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
dobrovolným vystoupením člena, které se děje písemným oznámením radě SPPH. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství radě SPPH;
vyloučením člena na základě rozhodnutí  valné  hromady. Členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena z SPPH vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. SPPH má právo vyloučit člena, pokud neplní členské povinnosti dle čl. VIII těchto stanov nebo svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku;
zánikem spolku;
rozhodnutím o přeměně SPPH na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

Členové SPPH neručí za dluhy SPPH.
Evidenci přihlášek, zániku členství a seznam členů vede rada SPPH. Seznam členů je neveřejný.

VIII. Práva a povinnosti členů 
1. Každý člen SPPH má právo zejména:
podílet se na činnosti  spolku;
být informován o činnosti spolku;
volit orgány spolku;
být volen do orgánů spolku;
obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření;
2. Každý člen SPPH má povinnost zejména:
respektovat stanovy spolku;
aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
konzultovat svou činnost týkající se spolku s orgány spolku a řídit se jejich závaznými rozhodnutími;
svědomitě vykonávat funkce  v orgánech spolku;
dbát na to, aby nebyly poškozovány  zájmy a dobré jméno spolku;
platit řádně členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou;
informovat SPPH o změně svých údajů v evidenci členů.

IX. Členské příspěvky
Výši a splatnost členského příspěvku určuje valná hromada  na základě svého rozhodnutí.
Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout či snížit, a to pouze jsou-li  k tomu vážné důvody, které uvede člen ve své žádosti. O prominutí či snížení rozhoduje rada SPPH.

X. Orgány SPPH     
Pro zabezpečení činnosti  SPPH jsou zřízeny následující orgány:

valná hromada
rada SPPH
kontrolní komise

Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
Funkční období volených orgánů je dva roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v SPPH dle čl. VII., uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou.

XI. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem SPPH.
Valnou hromadu tvoří všichni členové SPPH.
Valnou  hromadu  svolává   písemně ( ve výjimečných případech i elektronicky) rada SPPH nejméně jednou  za rok , popř. požádá – li  o její svolání nejméně 1/3 členů nebo kontrolní komise, v takovém případě je rada SPPH povinna svolat valnou hromadu  nejpozději do 7 dnů  od písemného podání této žádosti.
Písemné pozvánky na valnou hromadu  v řádném termínu ( tj. 1 x ročně) musí být odeslány  nejpozději  25 dní  před stanoveným datem konání valné hromady, musí obsahovat přesné místo konání,  datum a hodinu zahájení a program valné hromady. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat či odložit pouze z vážných důvodů.
Pokud se nepodaří svolat usnášeníschopnou valnou  hromadu, s ohledem na závažný zdravotní stav členů nebo  z jiného prokazatelně závažného důvodu,  přebírá její pravomoci  rada SPPH.
Valná hromada projednává výhradně zásadní  a koncepční problematiku týkající se činnosti SPPH. Do působnosti  valné hromady náleží zejména:
rozhodovat o změnách stanov SPPH
volit a odvolávat  členy rady SPPH
volit a odvolávat členy kontrolní komise SPPH
schvalovat výroční zprávu, roční uzávěrku  a  rozpočet SPPH
rozhodovat o vyloučení člena z SPPH
stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
rozhodovat o zrušení SPPH.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně 1/3 členů SPPH s hlasovacím právem.
Pokud valná hromada není usnášeníschopná, je povinností rady SPPH svolat náhradní valnou hromadu, která bude svolána na stejné místo konání jako předchozí řádná valná hromada, bude se shodným programem. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná,  je-li přítomno minimálně deset členů SPPH (a to včetně nadpoloviční většiny rady SPPH, tj. 3 členů rady SPPH nebo alespoň 2 členů, je  — li současně přítomen alespoň 1 člen kontrolní komise).
Člen SPPH se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena SPPH na základě plné moci nemůže být člen rady SPPH ani  člen kontrolní komise.
Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
Jednání valné hromady řídí předseda rady SPPH nebo jím pověřená osoba. Valná hromada (řádná či náhradní) rozhoduje na základě hlasování. Návrh byl schválen,  pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných hlasujících. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas  předsedy, v případě nepřítomnosti předsedy hlas jím pověřeného zástupce.  Zvláštní úprava hlasování platí pro přijetí upravených či nových stanov a pro zrušení SPPH. Pro rozhodnutí o změně stanov a o zrušení SPPH je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných hlasujících.
Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny členy  a orgány SPPH.
Rada SPPH  zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání valné hromady , který podepisuje nejméně jeden člen kontrolní komise. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání  svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

XII. Rada SPPH
Rada SPPH je výkonným orgánem SPPH.
Rada SPPH má  pět členů.
Členství  v radě vzniká  zvolením   valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů SPPH.
Délka funkčního období  člena  rady SPPH je dva roky.
Členy rady SPPH  mohou být pouze fyzické osoby, které jsou bezúhonné. Členové rady  SPPH mohou  být voleni opakovaně, celkové funkční období není omezeno. Za výkon  funkce v radě SPPH nenáleží členovi rady SPPH finanční odměna.  Finanční odměna náleží členu rady SPPH pouze v případě, že člen rady je zaměstnancem SPPH nebo pro SPPH vykonává práci na základě uzavřené dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Vztah  zaměstnance  SPPH a SPPH, z. s. se řídí platnými pracovně — právními předpisy. O výši odměny rozhoduje rada SPPH.
Členství v radě zaniká:
uplynutím funkčního období
úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého
vzdáním se funkce písemným  oznámením radě SPPH
odvoláním valnou hromadou.

Jestliže klesne počet členů rady SPPH na tři s ohledem na zdravotní stav členů, jmenují zbývající členové rady dohodou nového člena rady. Nový člen rady je jmenován pouze na zbytek funkčního  období, které příslušelo předchozími  členu rady SPPH, jehož nahrazuje.
Členové rady SPPH volí  ze svých řad předsedu, místopředsedu a jednatele.  Předseda, místopředseda a jednatel jsou ode dne svého zvolení do těchto funkcí zároveň statutárními zástupci SPPH. Zastupují SPPH navenek,  tj. jednají  a  podepisují jménem SPPH, a to každý samostatně. Rada SPPH může vymezit  rozsah oprávnění jednotlivých statutárních zástupců, včetně nakládání  a hospodaření s majetkem SPPH. V období mezi jednáními rady SPPH má každý statutární zástupce právo rozhodovat o neodkladných záležitostech týkajících se spolku. O svých rozhodnutích a případně konáním v souvislosti  s ním je statutární zástupce povinen  informovat radu SPPH nejpozději  na jejím nejbližším jednání. Rada má právo zrušit pověření statutárního zástupce.
Rada SPPH se schází  podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Do kompetencí rady  SPPH náleží zejména:
koordinovat činnost SPPH
svolávat valnou hromadu
zpracovávat podklady  pro rozhodnutí valné hromady , včetně výroční zprávy
přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
rozhodovat o snížení nebo prominutí členského příspěvku
rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
schvalovat interní organizační normy SPPH
rozhodovat o přijetí člena, vést evidenci přihlášek a členů
podávat prostřednictvím kontrolní  komise valné hromadě návrhy na vyloučení člena.
Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Rada  rozhoduje  na základě hlasování. Rozhodnutí je schváleno, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady SPPH. V případě rovnosti  hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Z jednání rady SPPH se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předseda a minimálně jeden z přítomných členů.

XIII. Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem SPPH.
Kontrolní komise kontroluje hospodaření a činnost SPPH a má právo v této souvislosti navrhovat příslušná opatření orgánům SPPH.
Kontrolní komise je tříčlenná.
Členství  v komisi vzniká  na základě zvolení   valné hromady, a to na základě návrhu některého ze členů SPPH. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím  v radě SPPH a členem kontrolní komise nesmí být ani osoba blízká členům rady SPPH. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá valné hromadě
Délka funkčního období  člena   kontrolní komise SPPH je dva roky.
Členy kontrolní komise SPPH  mohou být pouze fyzické osoby, které jsou bezúhonné. Členové kontrolní komise  SPPH mohou  být voleni opakovaně, celkové funkční období není omezeno. Za výkon  funkce v kontrolní komisi SPPH lenovi kontrolní komise nenáleží finanční odměna.  Finanční odměna náleží členu kontrolní komise pouze v případě, že člen kontrolní komise bude zaměstnancem SPPH nebo bude pro SPPH vykonávat práci na základě uzavřené dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
Členství v kontrolní komisi zaniká:
uplynutím funkčního období
úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého
vzdáním se funkce písemným  oznámením radě SPPH
odvoláním valnou hromadou.
Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však  jednou ročně.
Valné hromady musí být účasten alespoň jeden člen kontrolní komise.
Členové kontrolní komise mají rovné hlasovací právo a jsou navzájem zastupitelní. Komise je usnášeníschopná, je — li  fyzicky přítomen nejméně jeden její člen.
Kontrolní komise předkládá valné hromadě návrh na vyloučení člena SPPH.
Člen kontrolní komise stvrzuje svým podpisem souhlas se zápisem z valné hromady.
Hlavním úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími valné hromady a rady SPPH.
Kontrolní komise má oprávnění nahlížet do všech dokladů spolku.

XIV. Zásady hospodaření
Rada SPPH hospodaří co nejúčelněji se svěřenými finančními prostředky a zodpovídá za jejich použití.
Prostředky SPPH tvoří zejména, nikoliv však pouze, dotace, dary, které mohou být poskytovány fyzickými i právnickými osobami z tuzemska i zahraničí, členské příspěvky, příjmy z činností SPPH. SPPH může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností SPPH naplňujících poslání a cíle SPPH. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti SPPH.
Hospodaření spolku probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného radou SPPH.
Prostředky SPPH nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance SPPH. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

XV. Zánik SPPH
SPPH může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí valné hromady, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. V případě zániku  SPPH, z. s. proběhne majetkové vypořádání dle platných právních předpisů. Dojde-li k zániku SPPH, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako SPPH.

XVI. Přechodná a závěrečná ustanovení
Změna stanov je možná pouze písemnou formou. Do 30 dnů od schválení  stanov valnou hromadou předloží předseda SPPH nebo jím písemně pověřený zástupce nové znění stanov registrujícímu orgánu. V situacích, které tyto stanovy výslovně neupravují, se SPPH řídí platnými a obecně závaznými právními předpisy.
Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 17. 10. 2015.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu u rejstříkového soudu.
Nahrazují stanovy ze dne 1. 6. 2013.

Kontakt

Sídlo spolku

Bělehradská 7/13
140 00 Praha 4