Souhlas

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 

Správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z.s., Bělehradská 13/7, Praha 4.

Zpracovatelem osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z.s., Bělehradská 13/7, Praha 4 (dále jen SPPH, z.s.). Zaškrtnutím políčka před odesláním přihlášky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako “zákon o ochraně osobních údajů”), a v souladu s čl. 6 odst. 1písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma
e‑mailová adresa
telefonní číslo
adresa.

Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popř. obchodní firma,
e‑mailová adresa,
telefonní číslo,
adresa
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účel: vytvoření závazné registrace do sdružení a zasílání pozvánek na akce pořádané SPPH, z.s.. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu registrace.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů. Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaním, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm a) GDPR. TO znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e‑mailu na adresu info@plicni-hypertenze.cz. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány za účelem vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Závěrečné ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Kontakt

Sídlo spolku

Bělehradská 7/13
140 00 Praha 4